نرم افزار صوتی آموزش زبان انگلیسی تجاری Business English Pod انتشارات نرم افزاری افرندنرم افزار صوتی آموزش زبان انگلیسی تجاری Business English Pod انتشارات نرم افزاری افرند
تسلط بر زبان انگلیسی یکی از اصولی است که یک فرد موفق برای دستیابی به نتیجة مطلوب در حیطة کاری در سطح بین الملل به آن نیازمند است. مجموعة حاضر، علاوه بر آموزش زبان در این زمینه، مهارت های لازم، نظیر کنترل استرس، بیان عقیده، کنترل بیان و لحن، داشتن سخنرانی موثر و … را به شما می آموزد. این مجموعه دارای 4 بخش آموزشی شنیداری می باشد. هر بخش دارای یک کتاب الکترونیک می باشد که شامل متن کامل مکالمات، کلمات و عبارات جدید همراه با توضیح و مثال، تمرینات تکمیلی و پاسخ آنهاست.  دانلود نرم افزار صوتی آموزش زبان انگلیسی تجاری Business English Pod انتشارات نرم افزاری افرند


The post نرم افزار صوتی آموزش زبان انگلیسی تجاری Business English Pod انتشارات نرم افزاری افرند appeared first on خرید و دانلود محتوای آموزشی.